Vacatures

Vacature Docent AVO, locatie Zamenhof

 

Bedrijfsprofiel CSG Comenius Zamenhof

Zamenhof is een school voor vmbo (basis/kader/gemengde leerweg) en praktijkonderwijs (pro) en is een van de van de scholen van CSG Comenius, vallend onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf). Ruim 100 medewerkers verzorgen onderwijs voor zo’n 730 leerlingen op onze school, gesitueerd in het noordoostelijke deel van Leeuwarden.  

Met vmbo en praktijkonderwijs onder één dak, een breed scala aan praktijkkeuzes in het pro én het aanbod van zes van de tien mogelijke uitstroomprofielen, Talentstromen, maatwerk en keuzevakken in het vmbo, onderscheidt Zamenhof zich in aanbod en samenstelling van andere vmbo- en pro-scholen in de stad en omstreken. Er valt voor leerlingen veel te kiezen. Hiermee proberen we ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding in het beroepsonderwijs of (beschut) werk. Leren in de praktijk d.m.v. LOB-activiteiten zoals stages, is belangrijk in ons onderwijs. Ons motto, tevens titel van ons schoolplan, Werk maken van leren is aan bovenstaande aanbod ontleend en wordt gevat in de volgende missie:

De bedoeling van ons onderwijs is gelegen in het bieden van kansen voor een brede ontwikkeling van al onze leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden, talenten en interesses, zodat ze kunnen worden wie ze willen zijn en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Deze ontwikkeling heeft betrekking op het kind als leerling en als mens, in de school als oefenplaats. De ontwikkeling bereidt hen zo goed mogelijk voor op vervolgonderwijs of werk én op het leven, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en adaptief vermogen centraal staan.  

In ons schoolplan staan een aantal thema’s centraal: maatwerk voor doelgroepen en individuele leerlingen, kwaliteit van het primaire proces, educatief partnerschap, (pedagogische) veiligheid, wendbaarheid, kansengelijkheid, professionele ruimte, gespreid leiderschap, samenwerking en professionalisering. We zijn er van overtuigd dat dit voorwaardelijk is voor het leren van kinderen, waarbij het niet enkel gaat om opbrengst in cijfers. Individuele- (talent) en groepsontwikkeling in een veilige omgeving is minimaal even belangrijk op Zamenhof, als ‘oefenplaats voor het goede leven’.

Op die oefenplaats ontmoeten we elkaar binnen het pedagogische concept ‘Positive Behavior Support’. We benadrukken zoveel mogelijk het (positieve) gewenste gedrag en waar mogelijk belonen we dit. We doen dit vanuit de kernwaarden plezier, vertrouwen en respect. Alleen dán geldt het credo ‘zonder relatie, geen prestatie’. We begrenzen respectvol en altijd op het gedrag, niet op de persoon.

CSG Comenius Zamenhof is een open christelijke scholengemeenschap. Wij vragen van iedereen die bij onze school betrokken is om respectvol met elkaar om te gaan. Eerbied en liefde voor de naaste zijn voor ons wezenlijke aspecten van het leven. Wij hechten aan normen en waarden en nemen daarom bijvoorbeeld stelling tegen pesten, discriminatie en racisme. We doen iedere dag aan waardenoverdracht aan en dienen tot voorbeeld voor leerlingen. We bevorderen daarom gelijkwaardigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en het vertrouwen in de goedheid van de ander. We respecteren een ieder, ongeacht herkomst of overtuiging. We zijn betrokken bij elkaar en vergeven elkaar als we ons eens door een ander tekort gedaan voelen. Vanuit deze waarden zijn we hoopvol en denken en handelen in perspectieven.


Locatie:             CSG Comenius, locatie Zamenhof
Vacature:           Docent AVO, dit omvat de vakken Nederlandse taal, Spelling, (Begrijpend)lezen, Rekenen, Wereldoriëntatie, SOVA, LOB en Digiwijsheid
Klassen:            De lessen worden gegeven op het niveau van groep 5/6/7/8 basisschool, verdeeld over de leeftijden 12 t/m 17 jaar. 
Niveau/graad:   PABO of tweede graad
Aard vacature:  regulier voor schooljaar 2021-2022
Omvang:           0.8 - 1.4 fte 
Ingangsdatum:  1 augustus 2021


Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. Krol, teamleider praktijkonderwijs.
email: d.krol@ cvo-nf.nl
telefoon: 058 - 234 7670

Heeft u belangstelling, dan kunt u uw motivatiebrief met CV voor 23 mei 2021 sturen naar vacature@cvo-nf.nl o.v.v. Docent AVO

Terug naar overzicht