Privacy

Privacyverklaring Vereniging voor CVO in Noord-Fryslân
De vereniging voor CVO in Noord-Fryslân (CVO-NF) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties die betrokken zijn bij ons onderwijs en de diensten die wij leveren. CVO-NF verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als instelling voor voortgezet onderwijs.


Doel
U leest in deze privacyverklaring hoe CVO-NF met uw persoonsgegevens om gaat, welke persoonsgegevens het betreft en op welke wijze CVO-NF aanspreekbaar is op de omgang met deze gegevens.

Doelgroepen
Deze privacyverklaring is voor de volgende doelgroepen:

  • ·        leerlingen
  • ·        ouders/verzorgers
  • ·        alumni
  • ·        (voormalig) aspirant-leerlingen
  • ·        medewerkers
  • ·        sollicitanten
  • ·        stagiaires
  • ·        externe relaties

 

Boodschap
Wanneer u onze school bezoekt, dan is dat privé. Toch is het goed uitvoeren van onze taken niet mogelijk zonder dat wij beschikken over voldoende persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat uw persoonsgegevens verkeerd gebruikt worden of dat er iemand met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van CVO-NF, die dat voor hun functie nodig hebben, zoals de wet dat ook van ons verlangt.
CVO-NF is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de, aan CVO-NF verbonden eerdergenoemde doelgroepen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

CVO-NF slaat uw persoonlijke gegevens op in beveiligde databases. Wij registreren deze gegevens op verschillende momenten: bij inschrijving aan één van onze scholen, op het moment dat u zelf gegevens achterlaat op onze website via webformulieren of als u ze achter hebt gelaten tijdens een evenement of bij andere ontmoetingen.
We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Naast persoonsgegevens die u zelf aanlevert, komen ook vanuit DUO persoonsgegevens over doelgroepen bij CVO-NF terecht. Deze worden ook bij ons vastgelegd. Persoonsgegevens van personen die niet meer aan CVO-NF verbonden zijn worden, na inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, verwijderd uit de systemen.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door CVO in Noord-Fryslân worden verwerkt:


• algemene persoonsgegevens, zoals naam en contactgegevens
• persoonlijke gegevens zoals IBAN-banknummer, schoolgegevens en schoolvoortgangsgegevens. En in voorkomende gevallen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de scholieren met betrekking tot gezondheid en welzijn
• e-mailadres, social media account, pasfoto's voor identificatie.
• overige wettelijke verplichte persoonsgegevens zoals: BSN, kopie ID.


Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Mochten wij in uitzonderingssituaties uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dat alleen doen nadat we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. U heeft ook het recht die toestemming weer in te trekken.

1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:
a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van studieadviezen;
b. het verstrekken en/of ter beschikking stellen van leermiddelen;

c. het bewaken van de veiligheid binnen de scholen en het beschermen van eigendommen van medewerkers, leerlingen en bezoekers;

d. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b;

e. het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld op de website van CVO-NF of van de scholen, in brochures of de schoolgids of via social media;

f. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

g. het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

h. het onderhouden van contacten met oud-leerlingen;

i. het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers en contracten met leveranciers;

j. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

k. juridische procedures waarbij CVO-NF betrokken is.

2. De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die verenigbaar zijn met de doelen zoals beschreven in lid 1.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

·        CVO in Noord-Fryslân stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door CVO in Noord-Fryslân of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via het contactformulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de site van de AP.