Toelating

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Comenius zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Zij-instroom

Ook voor leerlingen die in willlen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Overzicht voorlichtingsmomenten

Bekijk het overzicht

Omgaan met de ophoging van het schooladvies

Op de basisschool wordt de leerlingen van groep 8 een verplichte eindtoets afgenomen tussen half april en half mei. Als de uitkomst hiervan op een hoger onderwijsniveau wijst dan het eerder uitgebrachte schooladvies, dan is de leerkracht verplicht om dit advies te heroverwegen en eventueel op te hogen. Dit impliceert, dat CSG Comenius geconfronteerd kan worden met de situatie, dat leerlingen, vanwege het feit dat hun advies is opgehoogd, voor een ander onderwijsniveau/een andere locatie opteren. Uiteraard zal de school zijn best doen de gevraagde wijziging te realiseren, maar op voorhand kan niet gegarandeerd worden, dat er ook voldoende plaatsingsruimte is

Plaatsingsmogelijkheden voor cursusjaar 2019-2020 binnen CSG Comenius

Locaties/onderwijsniveaus waar CSG Comenius momenteel geen plaatsingsruimte heeft:

Locatie Mariënburg havo klas 3 en klas 4
  andere leerjaren en niveaus in overleg kijken naar mogelijkheden
Locatie Esdoorn er is geen plek meer op Esdoorn voor schooljaar 19-20
Locatie Zamenhof praktijkonderwijs klas 3 tot en met klas 6
  vmbo-gemengde leerweg klas 2         
  vmbo-kader klas 2 en klas 3
Locatie @Forum er is geen plek meer op @Forum voor schooljaar 19-20
Locatie Sint Anne ruimte op havo 1-3 en atheneum 1-3