Toelating

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Comenius zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Aanpassing aanmeldroute CSG Comenius en loting @Forum 2021

Door de coronacrisis en de sluiting van alle scholen van primair en voortgezet onderwijs zien we ons genoodzaakt om het tijdpad van de aanmeldingsprocedure aan te passen. We hebben van diverse scholen en ouders begrepen, dat het door de crisis niet lukt om alle aanmeldingen (inclusief de aanlevering van een compleet aanmelddossier) vóór 20 maart a.s. aangeleverd te hebben. We begrijpen, dat dit voor ouders en leerlingen grote gevolgen heeft en dat dit kan resulteren in ongelijke kansen. Wij zijn van mening, dat enige coulance hierbij op zijn plaats is.

Dit betekent, dat de finale datum waarop de aanmeldingen binnen moeten zijn wordt verschoven van 20 naar 25 maart 2021. In het verlengde hiervan vindt de loting van @Forum plaats op 1 april a.s.

We gaan er vanuit, dat u begrip hebt voor deze wijziging in de procedure.

Omgaan met de ophoging van het schooladvies

Op de basisschool wordt de leerlingen van groep 8 een verplichte eindtoets afgenomen tussen half april en half mei. Als de uitkomst hiervan op een hoger onderwijsniveau wijst dan het eerder uitgebrachte schooladvies, dan is de leerkracht verplicht om dit advies te heroverwegen en eventueel op te hogen. Dit impliceert, dat CSG Comenius geconfronteerd kan worden met de situatie, dat leerlingen, vanwege het feit dat hun advies is opgehoogd, voor een ander onderwijsniveau/een andere locatie opteren. Uiteraard zal de school zijn best doen de gevraagde wijziging te realiseren, maar op voorhand kan niet gegarandeerd worden, dat er ook voldoende plaatsingsruimte is

Zij-instroom

Ook voor leerlingen die in willlen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.