Ouderraad Zamenhof

Ouderraad Zamenhof

De OR bestaat uit 12 ouders en denkt mee met de leiding van de school, stelt (kritische) vragen over de gang van zaken op school en is intermediair tussen ouders en de directie van scholengemeenschap Comenius, locatie Zamenhof.

(Praktijkonderwijs en VMBO B/K) Ouders/verzorgers hebben behoefte aan contact met de school die door hun kinderen bezocht wordt. CSG Comenius heeft belang bij inspraak en feedback van de ouders van haar leerlingen. Een manier om deze wederzijdse communicatie te bevorderen, is het vormen van een ouderraad. De ouderraad organiseert of ondersteunt bij activiteiten en heeft een paar keer per jaar overleg met de schoolleiding.

Comenius Zamenhof heeft een ouderraad. Het doel van de ouderraad is het functioneren als spreekbuis en het vertegenwoordigen van de ouders/verzorgers van de leerlingen. Daarnaast fungeren we als klankbordgroep voor de directie. Er wordt vanuit de locatiedirectie gevraagd kritisch mee te denken over het onderwijs van uw kind.

U kunt vragen of opmerkingen doorgeven aan de leden van de ouderraad. De leden van de ouderraad zijn te vinden op de website van de school, www.csg-comenius.nl/ouderraadzamenhof Ook heeft de ouderraad een centraal mailadres waar u uw vragen en /of opmerkingen kunt plaatsen.

Het gaat hierbij niet om vragen omtrent de leerprestaties van de individuele leerling, maar om meer schoolbreed gerichte zaken waarmee u niet naar één van de leraren en/of directie kunt of wilt. Zo heeft de ouderraad bijvoorbeeld recentelijk een enquête gehouden onder de ouders van de leerlingen van de 3e klas in verband met de schoolactiviteiten in relatie met de recente terroristische aanslagen.
Maar ook met andere vragen of opmerkingen kunt u bij de ouderraad terecht. Hoort u van uw kind over zaken die op de school spelen en heeft u daar vragen over? Als u het ook bij de ouderraad meldt, wordt dit in ieder geval besproken. Dat geldt uiteraard ook voor de positieve zaken die u op deze wijze aan de school kenbaar zou willen maken.

De ouderraad heeft ongeveer vier keer per jaar een overleg met de directie over lopende zaken en de ontwikkelingen op school. Vragen of opmerkingen van ouders kunnen daar besproken worden.
De rol van de ouderraad is zinvol omdat het belang van de leerlingen voorop staat; het gaat immers ook om de kinderen van de ouderraadsleden. Daarnaast heeft de ouderraad ook een actieve rol bij de voorlichtingsavonden op school om uitleg te geven over de ouderraad. De ouderraad is mede actief bij het organiseren van activiteiten zoals de kerstmarkt. Verder wordt er jaarlijks een thema avond georganiseerd over actuele onderwerpen waar de leerlingen en hun ouders/ verzorgers mee geconfronteerd kunnen worden.

Iedere ouder/verzorger van een leerling die op Zamenhof naar school gaat, kan zich aanmelden voor de ouderraad. De ouderraad bestaat uit 12 personen. Er wordt naar gestreefd een zo goed mogelijke verdeling te krijgen onder de ouders/verzorgers van de verschillende leerjaren en de verschillende niveaus. De leden maken in principe drie jaar deel uit van de ouderraad.

De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij het onderstaande mailadres.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich aanmelden voor de ouderraad?
Mail naar: ouderraad_zamenhof@csg-comenius.nl