Ouderraad Mariënburg

De OR bestaat uit 13 ouders en denkt mee met de leiding van de school, stelt (kritische) vragen over de gang van zaken op school en is intermediair tussen ouders en de directie van scholengemeenschap Comenius, locatie Mariënburg.

De ouderraad vergadert vier maal per schooljaar  en heeft een belangrijke rol als klankbord voor de school. Daarnaast zijn er bepaalde terugkerende activiteiten waarbij de ouderraad een actieve rol heeft zoals  het organiseren van thema avonden voor de onderbouw en bovenbouw, zowel voor de havo als het atheneum.

De is OR ook een vraagbaak voor ouders en wij kunnen adviseren en/of doorverwijzen bij individuele gevallen.  Bovendien functioneert de ouderraad als klankbord van ouders voor de school én als achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Om ouders te informeren over de voortgang doet de OR een aantal keren per jaar verslaglegging via de website.

Mocht u een vraag hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan: ouderraad@csg-comenius.nl